Sunday, November 22, 2009

Судалгааг удирдан явуул

Тодорхой нэг сэдвээр хийсэн нарийвчилсан судалгааг юу ч орлож чадахгүй. Лидер хүн өргөн хүрээтэй мэдлэгээ ашиглаж аливаа тулгарах бэрхшээлээс сэргийлж, хөгжилд хөтлөх төслийг боловсруулдаг. Мөн түүнчлэн бизнесийн чиглэлийн сэтгүүл, товхимол сэлтийг сайтар ойлгохын тулд номын санд сууж, тодорхой нэг судалгааны сэдвүүдтэй танилцах хэрэгтэй.
Мэдлэг гэдэг хүч тул лидер хүн тэрхүү хүчээ улам арвижуулахын тулд яах шаардлагатайг өрөөл бусдаас хавьгүй илүү мэддэг.


Аливаа нэг зүйлийг маш сайн мэдэх бас нэгэн зам бол хаанаас тухайн мэдлэгийг олж авахаа мэдэхэд байдаг.

Самуэл Жонсон

No comments: