Thursday, November 19, 2009

Дотоод мэдээллээ хуваалц

Танай байгууллагад эрдэм, мэдлэгтэй янз бүрийн хүн, мэдэхэд илүүдэхгүй мэдээлэл өгч чадах янз бүрийн хэсэг тасаг ажилладаг. Тэднээс суралцвал таны ажиллах хүрээ тэлэгдэж, улам сайжирна.
Өөр бусад салбарынхантай харилцаа холбоогоо бэхжүүлж, хөгжүүл. Тэгвэл тэднээс аливаа мэдээллийг цаг алдалгүй авахад тус дөхөмтэйн дээр цаашид өсөн хөгжихөд нэн тустай.
Тухайлбал, та зах зээл судлал, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүүгийн хэсгийнхнээс байнга мэдээлэл авч байх хэрэгтэй юм.


Нэгдэнэ гэдэг эхлэл юм. Нэгдмэл байдлаа хадгална гэдэг ахиц юм. Нэгдсэн хэвээрээ ажиллана гэдэг амжилт юм.


Хэнри Форд

No comments: