Wednesday, September 23, 2009

Dunhill London & Soyombo

Ìàíàéõàí ðåêëàìûã ÿàæ õóëãàéëäàã áàðèìòûã үçýýðýé. Ñýòãýãäëýý үëäýýãýýðýé. Óã íü ÷ íýãýíò õèéñýí äóãóéã äàõèí õèéõ ãýñíèé õýðýããүé ãýñýí үã áàéäàãëäàà.No comments: