Monday, December 28, 2009

Сэтгэлийн хямралыг дийл

Ойр орчимд халуун болох тусам гарагмгай лидер улам жавхаалаг болдог. Сэтгэл санааны тогтворгүй байдал нь лидер хүний хянамгай няхуур чанарыг улам тодруулж, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх чадварыг нь нэмэгдүүлдэг. Чухамдаа хямралт байдал нь лидер хүний чадварыг шалгах жинхэнэ шалгуур байдаг юм.

Хүний жинхэнэ чанар нь тааламжтай, сайхан нөхцөл байдалд бус харин чадал сорьсон хүнд асуудалтай тулгарсан үед тодрон гардаг.

Мартин Лютер Кинг

No comments: