Monday, December 28, 2009

Чизхолмын гуравдугаар хууль

Хэн нэгний оруулж ирсэн саналыг бусад нь буруугаар ойлгодог.

No comments: